29.05,13 -02.06.13 Wyścig kolarski w okolicy Zamościa

4566[1]

Jest to wie­lo­eta­powy wyścig szo­sowy dla zawod­ni­ków kate­go­rii wie­ko­wej „Orlik” – do 23 lat, w któ­rym wezmą udział pię­cio­oso­bowe ekipy kolar­skie z Pol­ski ( w tym Mło­dzie­żowa Repre­zen­ta­cja Pol­ski), Ukra­iny, Bia­ło­rusi, Rosji i Litwy.  Orga­ni­za­to­rem wyścigu jest Woje­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lublinie.

Trasy wyścigu będą pro­wa­dziły m.in. przez tereny Gminy Zamość.

Poni­żej  har­mo­no­gram Wyścigu:

I etap:

29 maja 2013 r. (środa) I etap o dłu­go­ści 154 km. Start hono­rowy – ul. Szcze­brze­ska przy Zespole Szkół nr 2 w Zamo­ściu – godz. 10.30.

Trasa prze­jazdu: Zamość – Toma­szów Lubel­ski – Susiec – Toma­szów Lubel­ski – Sabau­dia – Racha­nie – Wożu­czyn – Koma­rów – Łabu­nie — Żdanów – Zamość.

Kola­rze będą prze­jeż­dżać przez nastę­pu­jące miej­sco­wo­ści gminy Zamość: Mokre – godz. 10.34, Żdanów – godz. 10.40, Lip­sko – godz. 10.34, Bia­ło­wola – godz. 10.50.

W dro­dze powrot­nej: Bia­ło­wola – godz. 13.50, Lip­sko – godz. 14.03, Żdanów – godz. 14.09, Mokre – godz. 14.17. Meta znaj­do­wać się będzie rów­nież na ul. Szczebrzeskiej.

Na okres jazdy indy­wi­du­al­nej na czas, trasa prze­jazdu: Żdanów – Ada­mów – Żdanów będzie cał­ko­wi­cie zamknięta w godz. 9.30 – 12.30. IV etap: 1 czerwca 2013 r. (sobota) IV etap o dłu­go­ści 128 km.   Start ostry – ul. Szcze­brze­ska w Zamo­ściu – godz. 15.00.   Trasa prze­jazdu: Zamość – Żdanów – Łabu­nie – Koma­rów – Tyszowce – Łasz­czów – Koma­rów – Łabu­nie – Żdanów – Zamość.

Kola­rze będą prze­jeż­dżać przez nastę­pu­jące miej­sco­wo­ści gminy Zamość: Mokre – godz. 15.04, Żdanów – godz. 15.07, Żdanó­wek – godz. 15.08, Topor­nica – godz. 15.09, Lip­sko – godz. 15.13, Bia­ło­wola – godz. 15.21.W dro­dze powrot­nej: Bia­ło­wola – godz. 17.48, Lip­sko – godz. 17.51, Topor­nica – godz. 17.52, Żdanó­wek – godz. 17.53, Żdanów – godz. 17.54, Mokre – goMeta znaj­do­wać się będzie rów­nież na ul. Szczebrzeskiej.
V etap:

2 czerwca 2013 r. (nie­dziela) V etap o dłu­go­ści 122 km. Start ostry – ul. Hru­bie­szow­ska w Zamo­ściu – godz. 10.00.

Trasa prze­jazdu: Zamość – Mią­czyn – Wer­b­ko­wice – Hru­bie­szów – Wer­b­ko­wice – Mią­czyn – Zamość,

Kola­rze będą prze­jeż­dżać przez nastę­pu­jące miej­sco­wo­ści gminy Zamość: Kali­no­wice – godz. 10.02. W dro­dze powrot­nej: Kali­no­wice godz. 12.50.

Meta znaj­do­wać się będzie na Rynku Wiel­kim w Zamościu
tekst na podstaie informacji www.gminazamosc.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *