Archiwum miesiąca: maj 2013

29.05,13 -02.06.13 Wyścig kolarski w okolicy Zamościa

4566[1]

Jest to wie­lo­eta­powy wyścig szo­sowy dla zawod­ni­ków kate­go­rii wie­ko­wej „Orlik” – do 23 lat, w któ­rym wezmą udział pię­cio­oso­bowe ekipy kolar­skie z Pol­ski ( w tym Mło­dzie­żowa Repre­zen­ta­cja Pol­ski), Ukra­iny, Bia­ło­rusi, Rosji i Litwy.  Orga­ni­za­to­rem wyścigu jest Woje­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lublinie.

Trasy wyścigu będą pro­wa­dziły m.in. przez tereny Gminy Zamość.

Poni­żej  har­mo­no­gram Wyścigu:

I etap:

29 maja 2013 r. (środa) I etap o dłu­go­ści 154 km. Start hono­rowy – ul. Szcze­brze­ska przy Zespole Szkół nr 2 w Zamo­ściu – godz. 10.30.

Trasa prze­jazdu: Zamość – Toma­szów Lubel­ski – Susiec – Toma­szów Lubel­ski – Sabau­dia – Racha­nie – Wożu­czyn – Koma­rów – Łabu­nie — Żdanów – Zamość.

Kola­rze będą prze­jeż­dżać przez nastę­pu­jące miej­sco­wo­ści gminy Zamość: Mokre – godz. 10.34, Żdanów – godz. 10.40, Lip­sko – godz. 10.34, Bia­ło­wola – godz. 10.50.

W dro­dze powrot­nej: Bia­ło­wola – godz. 13.50, Lip­sko – godz. 14.03, Żdanów – godz. 14.09, Mokre – godz. 14.17. Meta znaj­do­wać się będzie rów­nież na ul. Szczebrzeskiej.

Na okres jazdy indy­wi­du­al­nej na czas, trasa prze­jazdu: Żdanów – Ada­mów – Żdanów będzie cał­ko­wi­cie zamknięta w godz. 9.30 – 12.30. IV etap: 1 czerwca 2013 r. (sobota) IV etap o dłu­go­ści 128 km.   Start ostry – ul. Szcze­brze­ska w Zamo­ściu – godz. 15.00.   Trasa prze­jazdu: Zamość – Żdanów – Łabu­nie – Koma­rów – Tyszowce – Łasz­czów – Koma­rów – Łabu­nie – Żdanów – Zamość.

Kola­rze będą prze­jeż­dżać przez nastę­pu­jące miej­sco­wo­ści gminy Zamość: Mokre – godz. 15.04, Żdanów – godz. 15.07, Żdanó­wek – godz. 15.08, Topor­nica – godz. 15.09, Lip­sko – godz. 15.13, Bia­ło­wola – godz. 15.21.W dro­dze powrot­nej: Bia­ło­wola – godz. 17.48, Lip­sko – godz. 17.51, Topor­nica – godz. 17.52, Żdanó­wek – godz. 17.53, Żdanów – godz. 17.54, Mokre – goMeta znaj­do­wać się będzie rów­nież na ul. Szczebrzeskiej.
V etap:

2 czerwca 2013 r. (nie­dziela) V etap o dłu­go­ści 122 km. Start ostry – ul. Hru­bie­szow­ska w Zamo­ściu – godz. 10.00.

Trasa prze­jazdu: Zamość – Mią­czyn – Wer­b­ko­wice – Hru­bie­szów – Wer­b­ko­wice – Mią­czyn – Zamość,

Kola­rze będą prze­jeż­dżać przez nastę­pu­jące miej­sco­wo­ści gminy Zamość: Kali­no­wice – godz. 10.02. W dro­dze powrot­nej: Kali­no­wice godz. 12.50.

Meta znaj­do­wać się będzie na Rynku Wiel­kim w Zamościu
tekst na podstaie informacji www.gminazamosc.pl

 

 

Kozacy pod Zamościem

 

W dniach 31.05.2013r do 02.06.2013 Pod Zamościem pojawią się Kozacy i podejmą próbę zdobycia Hetmańskiej Twierdzy, jak ta akcja się zakończy? Najlepiej przekonać się osobiście za kilka dni pod murami miasta .

248020_579465278754353_1108533320_n[1]

Henryk Sienkiewicz

„Ogniem i Mieczem Rozdział XIV”

„Na koniec zabrzmiało Te Deum laudamus w warszawskiej katedrze i „pan siadł na
majestacie”, huczały działa, biły dzwony – i otucha poczęła wstępować we
wszystkie serca. Przecie minął już czas bezkrólewia, czas zawichrzeń i
niepokojów, tym straszniejszy dla Rzeczypospolitej, iż przypadł w chwilach
powszechnej klęski. Ci, co drżeli na myśl grożących niebezpieczeństw, teraz, gdy
elekcja odbyła się nad podziw zgodnie, odetchnęli głęboko. Wielom zdawało się,
iż bezprzykładna wojna domowa minęła już raz na zawsze i że nowo obranemu panu
pozostaje tylko sąd nad winnymi. Jakoż nadzieję tę podtrzymywało i zachowanie
się samego Chmielnickiego. Kozacy pod Zamościem, szturmując zaciekle do zamku,
głośno jednak oświadczali się za Janem Kazimierzem. Chmielnicki słał przez
księdza Huncla Mokrskiego listy pełne poddańczej wierności, a przez innych
posłańców pokorne prośby o łaskę dla siebie i wojska zaporoskiego. Wiedziano
też, że król, zgodnie z polityką kanclerza Ossolińskiego, pragnie znaczne
Kozakom poczynić ustępstwa. Jak niegdyś przed piławiecką klęską wojna, tak teraz
pokój był na wszystkich ustach. Spodziewano się, że po tylu klęskach
Rzeczpospolita odetchnie i pod nowym panowaniem ze wszystkich ran się wygoi.

Nareszcie wyjechał Śmiarowski z listem królewskim do Chmielnickiego i
wkrótce rozeszła się wieść radosna, że Kozacy ustępują spod Zamościa, ustępują
aż na Ukrainę, gdzie spokojnie czekać będą rozkazów królewskich i komisji, która
rozpatrzeniem ich krzywd ma się zająć. Zdawało się, że po burzy tęcza
siedmiobarwna zawisła nad krajem, zwiastująca ciszę i pogodę. Nie brakło
wprawdzie niepomyślnych wróżb i przepowiedni, ale wobec pomyślnej rzeczywistości
nie przywiązywano do nich wagi. Król pojechał do Częstochowy, by naprzód
opiekunce boskiej za wybór podziękować i pod opiekę dalszą się oddać, a
następnie do Krakowa na koronację. Za nim pociągnęli dygnitarze, Warszawa
opustoszała, zostali w niej tylko exules z Rusi, którzy do swych zrujnowanych
fortun wracać jeszcze nie śmieli lub też nie mieli po co (…)”

Spacery nad zalewem w Krasnobrodzie

po lewej i prawej grupsosen ok

Spacery w niedzielne popołudnia nad nową, piękną częscią zalewu w Krasnobrodzie dają siły i energię na kolejny tydzień, szczególnie gdy mamy maj, najpiękniejszy miesiąc. Tymczasem (może) nie zaglądajmy do starej części zalewu, gdzie trwają pracę przygotowawcze do zbliżającego się szybkimi krokami sezonu. Koparki wybierają piasek i pogłębiają dno, wszystko wskazuje na to, że będzie gdzie popływać.

Koparki …

roboty zalew

Muzeum Zamojskie – Zamość – Muzeum Sakralne

koleżanka PrzewodnikW dalszym ciągu przebywamy w Muzeum Zamojskim, tym razem w towarzystwie sympatycznej Pani Przewodnik opowiadającej z pasją o: dawnym Zamościu, Akademii, mieszkańcach Perły Renesansu sprzed wieków,  Jego Zalożycielu Hetmanie  Wielkim Koronnym Janie Zamoyskim.

Staszic Uwagi nad Życiem Jana Zamoyskiego

Na marginesie pytanie… Pan na Zamościu służył jakim polskim, monarchom ?  Tu podpowiem, że pierwszym królem u którego służył młody Jan Zamoyski był ostatni Jagiellon . Sekretarz Króleski doskonale uprządkował królweskie archiwum, pozna prawa i przywileje panujące we współczesnej Rzeczypospolitej, które w swoim późniejszym zyciu potratfił doskonale wykorzystać . Wiele cennych zabytków, relikwi znajdziemy także w Muzeum Sakralnym, wśród nich jedn z najcenniejszych (już ) relikwii sutanna Ojca Świętego Jana Pawła II dar Arcubiskupa Lwowa Kaziemierza Mokrzyckiego., który w jaki sposób związany był z Zamościem ? zapraszam również na https://www.facebook.com/PrzewodnikZamosc?ref=tn_tnmn

Noc Muzeów w Zamościu 18/19 maja 2013r.

renesansowe przedstawienieWspaniała Noc Muzeów w Zamościu już się (niestety 🙂 zakończyła.  Niezapomniane wrażenia oraz wspomnienia  pozostaną na długo w pamięci – myślę, że wielu Zamościan ale przede wszystkim Turystów. SAM_8476Mogliśmy poznać mnóstwo  zajmujących historii, interesujących opowieści i fantastycznych legend dotczących Miasta Idealnego a przedstawianych przez doskonałych, operujących cudowną polszczyznę – zamojskich Przewodników. Zdradzę tylko kilka tajemnic a żeby zapoznać się ze skarbami Muzealników należy odwiedzić czy Muzeum Zamojskie czy Sakralne. Słuchałem z przejęciem słów wielu bliskich lub dalszych kolegów, niektórych miałem okazję zobaczenia po raz pierwszy od dłuższego czasu. Słysząc ich słowa łatwo mogłem cofnąć się w czasie i poczuć atmosferę renesansowego Zamościa czy zobaczyć oczami wyobraźni wydarzenia z ostatniej  II wojny światowej na Zamojszczyźnie,

  Obecnie znajdujemy się Muzeum Zamojskim, proszę  powiedzieć jaki przedmiot w gablocie przedstawia zdjęcie ? zapraszam również na https://www.facebook.com/PrzewodnikZamosc?ref=tn_tnmn